[1]
กาวิจา ธ. .-., “การนำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.