[1]
เดชสะท้าน ย., “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.