[1]
ภูริวฑฺฒโน พ., “การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.