[1]
วิเศษ ส., “สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ก.พ. 2019.