[1]
กุลอภิภัสร์เดชา อ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันสุขภาพตามหลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.