[1]
บุญมาวงษา พ., “วิเคราะห์เรื่องสื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.