[1]
ฉนฺทชาโต พ., “ศึกษาวิเคราะห์หลักการและการปฏิบัติธรรมแนว พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ)”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.