[1]
วิโรจนกิตฺติ พ., “สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.