[1]
ธรรมวัฒน์ศิริ พ. ร., “วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558”, J. Buddh. Stud., ปี 6, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2018.