[1]
ฐิตธมฺโม พ., “ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท”, J. Buddh. Stud., ปี 6, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2018.