[1]
เบ็ญจกรรณ์ ศ., “ผลการใช้รูปแบบการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.