[1]
สุทฺธปญฺโญ พ., “วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง”, J. Buddh. Stud., ปี 8, ฉบับที่ 2, ก.ค. 2018.