[1]
จนฺทิโก พ., “กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.