[1]
ขันสำโรง ด., “ล้านนา,คติความเชื่อ และกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ ของนักวิชาการตะวันตก”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.