[1]
,ดร. พ., “กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ของพระสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย-เนปาล”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.