[1]
กิตฺติโสภโณ พ., “ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.