[1]
อาภากโร พ., “การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.