[1]
สุขกมล ท., “การใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานเชิงบูรณาการของผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.