[1]
สิงห์แก้ว ศ., “หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.