[1]
มณีธร น., “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียงจังหวัด”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.