เมธารักษ์ อาจ, ฐิตวิสิทโธ พระวิสิทธิ์, และ วิชัย วิโรจน์. 2021. “วิเคราะห์จริยศาสตร์ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249998.