สุรเตโช พระมหาจักรพันธ์, และ อินทนนท์ วิโรจน์. 2021. “อภิธัมมาสำนวนล้านนา : การปริวรรต ตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249875.