โชติโก (แสงทนงค์) พระทรงศักดิ์, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, จันทร์แรง เทพประวิณ, และ แก้วสุฟอง สมหวัง. 2021. “การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/249855.