(แสวง นวลใจ) พระสุวรรณเมธี, จันทร์แรง เทพประวิณ, บุปผาสุข ประเสริฐ, และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เยื้อง. 2021. “รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธของคณะสงฆ์ ภาค 7”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248676.