สุเมโธ (เป็งอิ่น) พระมหาปณิธาน, ปญฺญาวิชิโร พระมหาวิเศษ, และ จิรธมฺโม พระครูสมุห์ธนโชติ. 2021. “มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248381.