ทองแปง รัฐพงค์, จิรธมฺโม พระครูสมุห์ธนโชติ, และ พรมดี ทรงศักดิ์. 2021. “ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/248101.