คำพุฒ ชาญสิทธิ์, ศรีคุณ ศานิตย์, และ บำรุงกิจ สิริกร. 2021. “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247639.