ขันทะบุตร ศุภสัณห์, และ อ๋องสกุล สรัสวดี. 2021. “คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247625.