รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พระอธิวัฒน์, พระครูพิพิธสุตาทร, และ คุภานุมาต ฉลองเดช. 2021. “วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/247594.