พลอยทำ ฤษีเทพขาว, ปันธิยะ พูนชัย, รตนวณฺโณ พระอธิวัฒน์, และ แก้วสุฟอง สมหวัง. 2020. “แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246049.