ขนฺตยาภรณสิริ พระทศพล, มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พระวุฒิชัย, วิชัย วิโรจน์, และ ชื่นวงศ์ พิรภานุวัตณ์. 2020. “ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246048.