กิตฺติพโล พระกิตติพันธ์, พุทธอาสน์ พระอำนาจ, และ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) พระปลัดสถิตย์. 2020. “วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246043.