อินต๊ะ เยาวลักษณ์, วิชัย วิโรจน์, สิริเสรีภาพ วีระ, และ ชื่นวงศ์ พีรญา. 2020. “การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246019.