พระครูสุภัทรวชิรานุกูล, ปันธิยะ พูนชัย, จันทร์แรง เทพประวิณ, และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เยื้อง. 2020. “การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245881.