มหาวิริโย (ก้อนจา) พระณัฐวุฒิ, นามณี โผน, และ พรมดี ทรงศักดิ์. 2020. “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245866.