อติเมโธ พระธีรชัย, พระครูประวิตรวรานุยุต, วิชัย วิโรจน์, และ แก้วสุฟอง สมหวัง. 2021. “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245864.