วรปัญโญ (สุขแดง) พระมหาอำคา, และ ยุภาศ ยุภาพร. 2021. “การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 12 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245086.