ชูตระกูล นางสาวอภิญญา, ลาพิงค์ อุเทน, และ จิรธมฺโม พระครูสมุห์ธนโชติ. 2020. “แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/243466.