ศรีทอง ธนู, โสดาดี บรรจง, พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, และ เอ็นดู พิสุทธิ์พงศ์. 2020. “การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242941.