รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว) พระอธิษฐณัฏฐ์, พรมดี ทรงศักดิ์, และ นามณี โผน. 2020. “วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242920.