นิ่มตระกูล อุมาพร, และ ฐิตฺวิสิทฺโธ พระวิสิทธิ์. 2020. “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 11 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240615.