แก้วตา บุญมี, วิชัย วิโรจน์, ฐานวุฑฺโฒ พระมหารังสี, . พระครูศรีปริยัตยารักษ์, และ บุปผาสุข ประเสริฐ. 2019. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/230051.