เชษฐ์วิสุต เมธี. 2019. “สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/228796.