สิริเดชนนท์ พลสรรค์, . พระครูประวิตรวรานุยุต, ชยาภินนฺโท พระครูธรรมธรชัยวิชิต, และ ลุนสำโรง ณรงศักดิ์. 2019. “การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/216211.