เตชะเบญจรัตน์ กรณัฐสุมิน, สิริปริยัตยานุศาสก์ พระครู, ปุญฺญธโร พระบุญทรง, โคตรสุโพธิ์ พิสิฏฐ์, และ บุญศรีตัน ปรุตม์. 2019. “พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215877.