เรือนตุ่น กตัญญู, โคตรสุโพธิ์ พิสิฏฐ์, ญาณเมธี พระมหาอังคาร, วันตา ปุระวิชญ์, และ เยสุวรรณ์ ทิพาภรณ์. 2019. “แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215843.