ศรีปรัชยานนท์ สมจันทร์, ปฏิภาณเมธี พระมหาภาณุวัฒน์, และ อุปสอด อนันต์. 2019. “กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215676.