ไชยวงษ์สา แม่ชีนวลรัตน์, จิรธมฺโม พระครูสมุห์ธนโชติ, พรมดี ทรงศักดิ์, และ จะปา พระมหาวีรเดช. 2019. “แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215668.