ทัพไทย ชิดชนก, ปั้นเหน่งเพชร เยื้อง, สิรินฺธโร, ดร พระครูพิพิธสุตาทร, สุรเมธี พระมหาวีรศักดิ์, และ แก้วสุฟอง สมหวัง. 2019. “รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/215547.