ขันสำโรง ดร.สำราญ. 2019. “การสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ‘อดีตกาล ( Past Tenses )’ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 7 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/209794.